ΟΡΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Bartenders® & BehindBars® - Mixology Course - Certification Program

Η εταιρεία με την επωνυμία AK BARTENDERS COMPANY  και τον διακριτικό τίτλο “Bartenders® & BehindBars® ” που εδρεύει στην οδό Κυπρίων Αγωνιστών 15 στη  Αθήνα Αργυρούπολη  Τ.Κ. 16451 διοργανώνει διαγωνισμό υποτροφιών μέσω Instagram. Η Διοργανώτρια έχει δημιουργήσει επίσημο λογαριασμό στο κοινωνικό δίκτυo Instagram. O διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην παραπάνω πλατφόρμα, την οποία ο κάθε συμμετέχων μπορεί να βρει στην παρακάτω διεύθυνση: https://instagram.com/behindbarsgr. Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό Υποτροφιών της κλήρωσης και της ανάδειξης των νικητών.
 1. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από τις 16/06/2021 και ώρα 12:30 έως τις 23/06/2021 και ώρα 14:00.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι είναι άνω των 18 ετών οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και διατηρούν λογαριασμό στο Instagram.
 3. Ρητά διευκρινίζεται ότι από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι της εταιρείας Bartenders®  και του Εκπαιδευτικού Ομίλου BehindBars®,  οι συγγενείς αυτών α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοί τους, καθώς και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία με βάση τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα άτομα.
 4. Διευκρινίζεται ότι το Instagram δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.
 5. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος με τον εξής τρόπο: α) να κάνουν follow τους λογαριασμούς στο Instagram @bartendersgr και @behindbarsgr, β) να κάνουν tag 2 φίλους τους με λογαριασμό στο Instagram
 6. Κάθε προφίλ χρήστη μπορεί να συμμετέχει μόνο 1 φορά στο διαγωνισμό
 7. Τα δώρα που θα διατεθούν μέσω του Διαγωνισμού (εφεξής: «τα Δώρα») είναι τα εξής: 5 υποτροφίες σπουδών για δωρεάν φοίτηση στοBehindBars®   Mixology Course Basic & advanced Vol 1 ☆ Bartenders Mixology Course Level 1 – 2 & Advanced Vol. 1   ☆ (All-In-One Course) ☆ (80 – 100 ώρες) 2 – 3 εβδομάδες σε ημέρες και ώρες που θα οριστούν από την εταιρεία Bartenders.gr. Εάν κάποιος από τους νικητές δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν θα επιλεγεί άλλος νικητής από τους επιλαχόντες που ανεδείχθησαν κατά σειρά προτεραιότητας από την κλήρωση.
 8. Τα Δώρα θα κληρωθούν στις 24/6/21 και ώρα 11:00 στην εταιρεία Bartenders® (οδός Κυπρίων Αγωνιστών 15, Αργυρούπολη)  και θα αναδειχθούν 5 (πέντε) νικητές και 5 (πέντε) επιλαχόντες. Ο κάθε νικητής ή/και επιλαχών θα δικαιούται ένα μόνο εκ των Δώρων.
 9. Τα Δώρα θα τα παραλάβουν οι νικητές από τις εγκαταστάσεις της Bartenders.
 10. Η επικοινωνία με τους νικητές για την παραλαβή των δώρων θα γίνεται με προσωπικό μήνυμα στο προφίλ Instagram που έχουν χρησιμοποιήσει για συμμετοχή στο διαγωνισμό. Επιπλέον τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα των Bartenders®  www.bartenders.gr. Η διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους, σχετικά με εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών.
 11. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα παραλαμβάνουν τα Δώρα αυτοπροσώπως και σε κάθε περίπτωση η αποδοχή και παραλαβή των Δώρων θα πρέπει να γίνει από τους νικητές εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε από τους νικητές ή οποιοσδήποτε από τους νικητές αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει το Δώρο του ή εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό το αντίστοιχο Δώρο θα δοθεί σε κάποιον από τους επιλαχόντες με βάση τη σειρά ανάδειξης των τελευταίων από την κλήρωση.
 12. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους.
 13. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στο δικαίωμα του Εκπαιδευτικού BehindBars®  και της Εταιρίας Bartenders® για τήρηση χρήση και επεξεργασία των στοιχείων τους στα πλαίσια πραγματοποίησης του Διαγωνισμού ή για μελλοντική επικοινωνία και ενημέρωση του συμμετέχοντα για υπηρεσίες προϊόντα και λοιπές ενέργειες ή προσφορές του Εκπαιδευτικού Ομίλου BehindBars® και της Εταιρίας Bartenders®.
 14. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο κάθε υποψήφιος αποδέχεται ότι ο Εκπαιδευτικός Όμιλος  BehindBars® και η εταιρεία Bartenders® διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώσουν τα ονόματα των νικητών στον δικτυακό τους τόπο και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως ενδεικτικά της παραλαβής των Δώρων.
 15. Οι παρόντες όροι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://bartenders.gr/site/όροι-διαγωνισμού-υποτροφιών-bartenders-behindbars-mixology/?lang=el
 16. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων.